අම්මා

A Fusion of Sinhala and Tamil Letters

සිංහල හා දෙමල අක්ෂර දෙමුහුම

சிங்கள தமிழ் எழுத்துரு இடையேயான தொடர்புகள்සහජීවනය අපහසු නැත. වෙනස්කම් වෙනුවට සමානකම් දකින්නට හැකිනම් එදිනට අප දෙදෙනාටම එකම ලෝකයක ජීවත් වන්නට හැකිවනු ඇත. මම ඔබේ ලොවේත් ඔබ මගේ ලොවෙත් අනෙකෙකු කලේ අප ගොඩනැගූ සංස්කෘතිය මිස ලේ, මස්, ඇට නහර නොවේ. අපහසු වන්නේ සහජීවනය නොව , ඒ බෙදා වෙන්කරන වෙනස්කම් වල සැබෑ ස්වරූපය හඳුනා ගැනීමයි.

Harmony is not difficult. We will rejoice living in one world when we learn to see our similarities instead of differences.Our isolation in our own worlds is a construct of our cultures, not a part of who we are. It is not harmony that is difficult, but understanding the true nature of that which divides us.

சமாதானம் இயலாத ஒன்றல்ல. எம்மைச் சூழவுள்ள பொருட்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகளை விடுத்து ஒற்றுமையினை அறிய முற்படுகையில் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி கிடைக்கின்றது. தனித்துவ குழுமங்கள் வெவ்வேறு கலாசார பாரம்பரியத்தினால் கட்டி எழுப்பப்பட்டவை. வேறுபடுவது கலாசாரமே அன்றி நாம் அல்ல. இந்த இயற்கை நியதியைப் புரிந்து கொள்கின்ற பொழுது சமாதானம் இயலாத ஒன்றல்ல. .

Type with Sinhala or Tamil Unicode or select transliteration.

යක්කල


யக்கல


Yakkala

යක්කල
Yakkala